Left menu

POLITIKA E PRIVATËSISË

Hyrje

Shoqëria Berlin-Chemie AG / Menarini - me Zyrë Përfaqësuese në Tiranë (”Shoqëria”) e konsideron privatësinë e përdoruesit shumë seriozisht dhe zotohet ta respektojë atë maksimalisht. Kur ju vizitoni faqen e internetit www.berlin-chemie.al (”Faqja e internetit” ose “Faqja”) ose kërkoni shërbimet e disponueshme në faqen e internetit, Shoqëria mund të përpunojë të dhënat tuaja personale. Politika aktuale e Privatësisë (”Politika e Privatësisë”) përshkruan veprimtaritë e kryera nga Shoqëria për përpunimin e të dhënave tuaja personale nëpërmjet faqes së saj të internetit dhe angazhimet e marra nga Shoqëria në këtë drejtim.

Në të gjitha rastet e përcaktuara me ligjin në fuqi për mbrojtjen të të dhënave (”Ligji për Privatësinë”), miratimi juaj do të kërkohet paraprakisht për përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Kur ju jepni të dhëna personale të palëve të treta, ju duhet të keni ndërmarrë veprime të mëparshme për të siguruar se zbulimi i të dhënave të tilla kundrejt Shoqërisë (dhe përpunimi i mëtejshëm për qëllimet e përcaktuara në njoftimin lidhur me informacionin për privatësinë) është në përputhje me Ligjin për Privatësinë, si dhe me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme: për shembull, ju mund të jepni të dhëna personale për palë të treta vetëm pasi t’i keni njoftuar ato dhe pas marrjes së pëlqimit të tyre specifik.

Përgjegjësi i të Dhënave

Përgjegjësi i të Dhënave është shoqëria Berlin-Chemie AG - me Zyrë Përfaqësuese në Tiranë, Rruga Kavajës, Pall. 3, Sh. 9, Ap. 2, Tiranë.

Lloji i të Dhënave të Përpunuara

Vizita apo konsultimi i faqes së internetit nuk përfshin zakonisht mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale, përveç “të dhënave të lundrimit” dhe “kukit”, me të dhënat e detajuara si më poshtë. Përveç kësaj, ju mund t’i jepni vullnetarisht të dhënat tuaja personale Shoqërisë ose kur ju bashkëveproni me disa funksione të faqes së internetit ose kur ju nevojiten disa shërbime të disponueshme në këtë faqe.

Të Dhëna të Lundrimit dhe Kukit

Përpunimi i të dhënave personale në faqen e internetit është i kufizuar në të ashtuquajturat “të dhëna të lundrimit”, që janë të dhënat e transmetuara në faqen e internetit të nevojshme për funksionimin e sistemeve të kompjuterizuara të krijuara për menaxhimin e faqes së internetit si edhe protokollet e komunikimit në internet. Për shembull, adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterit të përdorur për të vizituar faqen e internetit, si edhe parametra të tjerë të sistemit operativ të përdorur për tu lidhur me faqen e internetit. Shoqëria mbledh këto dhe të dhëna të tjera (si p.sh. numri i vizitave dhe kohën e kaluar në faqen e internetit) vetëm për qëllime statistikore dhe në mënyrë anonime për monitorimin e funksionimit të faqes së internetit dhe për të përmirësuar efikasitetin e saj. Të dhënat e tilla nuk janë mbledhur për tu bashkuar me informacione të tjera lidhur me përdoruesit e faqes së internetit dhe as për të mundësuar identifikimin tuaj; megjithatë, për shkak të natyrës së këtyre të dhënave, informacioni mund të lejojë identifikimin tuaj përmes përpunimit dhe bashkimit me të dhëna të tjera të mbajtura nga palë të treta. Për këtë arsye, të dhënat e lundrimit çregjistrohen menjëherë pas përpunimit dhe mund të rikuperohen vetëm nga Shoqëria për konstatimin e përgjegjësive lidhur me shkeljet kompjuterike të kryera në dëm të faqes së internetit ose nëpërmjet kësaj faqeje të internetit. Pavarësisht sa më sipër, të dhënat e lundrimit të përshkruara më sipër janë mbajtur vetëm për një kohë të kufizuar, në përputhje me rregulloret e aplikueshme.

Faqja e internetit përdor “kuki". Duke përdorur faqen, ju bini dakord mbi përdorimin e kukive sikurse është përshkruar në këtë Politikë Privatësie.

Kukit janë dosje të vogla të ruajtura në diskun e ngurtë. Faqja e internetit përdor të ashtuquajturat “kuki të sesionit” dhe “kuki të vazhdueshme".

Kukit e sesionit janë kode të përkohshme informacioni që përdoren për të lehtësuar përdorimin e faqes së internetit, për qëllime të sigurisë së brendshme dhe administrimin e sistemit. Kukit e përdorura në faqen e internetit nuk përmbajnë informacion për përdoruesit; Këto kuki ruhen në mënyrë të përkohshme dhe fshihen menjëherë pasi ju mbyllni shfletuesin tuaj.

Kukit e vazhdueshme mund të kenë një kohëzgjatja të ndryshme (nga një orë në një vit). Shoqëria adopton këtë lloj të kukive vetëm për të ruajtur gjuhën e zgjedhur nga përdoruesi dhe për të dërguar informacion statistikor në sistemin e Google Analytics, që lejon Shoqërinë të analizojë hyrjet/vizitat në faqen e internetit për qëllime statistikore. Kukit janë miratuar vetëm për qëllime statistikore dhe informacioni prej tyre mblidhet në formë të përmbledhur. Duke përdorur dy kuki (përkatësisht, kuki të vazhdueshme dhe kuki të sesionit, e cila fshihet kur përdoruesi mbyll shfletuesin), Google Analytics kursen edhe “timestamp” e fillimit të vizitës dhe daljes nga faqja e internetit.

Kukit e përdorur në faqen e internetit nuk mbledhin informacion mbi përdoruesit e faqes; sidoqoftë, ju mund të vendosni që të çaktivizoni kukit duke ndryshuar konfigurimet e shpalosësit tuaj.

Seksioni i “Ndihmës” i disponueshëm në shufrën e mjeteve të shumë prej shfletuesve ilustron mënyrën për të shmangur marrjen e kukive, “web beacons” , si dhe teknologjive të tjera gjurmuese, si edhe për të siguruar informacion nga shfletuesi i internetit për praninë e këtyre teknologjive dhe mënyrën e çaktivizimit të tyre.

Megjithatë çaktivizimi i kukive tuaja mund të zvogëlojë mundësinë për të përdorur faqen e internetit dhe t’ju pengojë në përfitimin e plotë nga funksionet dhe shërbimet që ofrohen në këtë faqe interneti.

Shoqëria nuk ka as akses dhe as kontroll mbi kukit, “web beacons” dhe teknologji të tjera gjurmimi të përdorura nga faqet e internetit të palëve të treta tek të cilat ju mund të hyni nga faqja e internetit; Shoqëria nuk ka as akses dhe as kontroll mbi përmbajtjen e dokumenteve që publikohen në të apo janë përfituar nëpërmjet faqeve të tilla, Shoqëria nuk ka as akses dhe as kontroll mbi mënyrën e përpunimit të të dhënave tuaja personale, për të cilën Shoqëria shprehimisht mohon çdo përgjegjësi. Ju duhet të kontrolloni politikat e privatësisë të faqeve të internetit të palëve të treta ku ju hyni nga faqja e internetit me qëllim njohjen e termave që aplikohen për përpunimin e të dhënave tuaja personale. Kuptohet se Politika aktuale e Privatësisë është e vlefshme vetëm për faqen e internetit të përcaktuar si më sipër.

Mbajtja dhe Ruajtja e të Dhënave Personale

Të dhënat personale mbahen dhe përpunohen nga sistemet e kompjuterizuara që i përkasin Shoqërisë dhe menaxhohen ose nga shoqëria ose nga furnizues apo shërbime teknike të palëve të treta; për më shumë detaje ju lutemi referohuni tek seksioni “Aksesi i të dhënave” më poshtë. Të dhënat përpunohen vetëm me anë të një personeli shumë të kualifikuar, duke përfshirë personelin e caktuar për të kryer operacionet e mirëmbajtjes së jashtëzakonshme.

Qëllimet dhe Metodat e Përpunimit të të Dhënave

Shoqëria mund të përpunojë të dhënat tuaja personale për qëllimet në vijim: menaxhimin e komunikimeve tuaja (duke përfshirë njoftimin e ngjarjeve të farmakovigjilencës), menaxhimin e kërkesat tuaja për informim, etj.

Të dhënat tuaja personale përpunohen si në letër ashtu dhe në formë elektronike, në përputhje me Ligjin për Privatësinë dhe sipas profileve të sigurisë dhe konfidencialitetit të të dhënave, në përputhje me parimet e drejta e të ligjshme të përpunimit të të dhënave.

Të dhënat mbahen për aq kohë sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit të veçantë për të cilin ato janë mbledhur.

Siguria dhe Cilësia e të Dhënave Personale

Shoqëria merr përsipër të mbrojë sigurinë e të dhënave tuaja personale dhe të përmbushë kushtet e sigurisë siç është përcaktuar nga Ligji për Privatësinë dhe nga çdo rregullore në fuqi për të parandaluar humbjen e të dhënave, përdorimin e paligjshëm apo të palejuar të të dhënave dhe aksesin e paautorizuar në këto të dhëna.

Shoqëria ka miratuar masa teknike adekuate të tilla si formate të teknologjive dhe procedurave të shumëfishta të përparuara për sigurinë për të mbrojtur të dhënat kundër ndryshimit, humbjes dhe aksesit të paautorizuar: Në fakt, të dhënat tuaja personale janë mbajtur në servera që ndodhen në dhoma me akses të kufizuar dhe që i nënshtrohen kontrolleve. Përveç kësaj, sistemet e informacionit dhe programet kompjuterike të përdorura nga Shoqëria janë vendosur në mënyrë që të minimizohet shfrytëzimi i të dhënave personale dhe/ose identifikuese. Të dhënat përpunohen rreptësisht në masën e nevojshme dhe vetëm në mënyrë që të arrihet qëllimi specifik për mbledhjen e tyre. Ju mund të ndihmoni Shoqërinë për përditësimin dhe/ose për të siguruar saktësinë e të dhënave tuaja personale duke na komunikuar çdo informacion lidhur me adresën tuaj, kualifikimin, detajet e kontaktit, etj.

Aksesi në të dhënat

Vetëm personeli përgjegjës për përpunimin e të dhënave brenda Shoqërisë do të ketë akses në të dhënat tuaja personale. Në lidhje me detyrat e tyre, ky personel mund të ketë nevojë të përpunojë të dhëna të tilla për të menaxhuar kërkesat tuaja. Të dhënat mund të zbulohen ndaj punëtorëve të tjerë të Shoqërisë, si dhe shoqërive të tjera të Menarini Group, duke përfshirë A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, për të njëjtat qëllime si u tha më lart dhe/ose për qëllime administrative.

Pa paragjykim për dispozitat e paragrafit të mësipërm, të dhënat tuaja personale nuk do tu komunikohen palëve të treta, qofshin persona fizik apo juridik, dhe nuk do të shpërndahen në ndonjë mënyrë apo formë tjetër.

Sigurimi i të Dhënave Personale

Aty ku janë shënuar me një asterisk [*] të dhënat tuaja janë të nevojshme për Shoqërinë për përpunimin e pyetjeve të marra përmes faqes së internetit (p.sh. kërkesa për informacion dhe/ose materiale) ose për kontaktimin tuaj në vijimësi të kërkesave tuaja. Refuzimi juaj për sigurimin e të dhënave të tilla do të parandalojë Shoqërinë në ofrimin e shërbimeve që ju keni kërkuar. Sigurimi i të dhënave tjera që nuk janë shënuar me një asterisk është opsional: refuzimi tuaj nuk do të ketë asnjë pasojë.

Ushtrimi i të Drejtave Tuaja

Në çdo kohë ju mund të ushtroni të drejtat e përcaktuara nga Ligji për Privatësinë, duke përfshirë të drejtën për të marrë konfirmimin për ekzistencën e të dhënave tuaja personale brenda Shoqërisë, të drejtën për të kontrolluar përmbajtjen, burimin dhe saktësinë e të dhënave tuaja, dhe/ose të kërkoni që të dhënat tuaja të përditësohen, fshihen dhe/ose të mos identifikohen, nëse përpunohen në mënyrë të paligjshme, si edhe të drejtën për të ndaluar përpunimin e të dhënave të tilla për çfarëdo arsye legjitime.

Në çdo moment, ju mund t’i drejtoheni Përgjegjësit të të Dhënave nëpërmjet email-it ( Na kontaktoni ) ose me shkrim (pranë: shoqërisë Berlin-Chemie AG - me Zyrë Përfaqësuese në Tiranë, Rruga Kavajës, Pall. 3, Sh. 9, Ap. 2, Tiranë) për të marrë informacion mbi përpunimin e të dhënave tuaja personale nga Shoqëria, për të ushtruar të drejtat e përcaktuara nga Ligji për Privatësinë, si dhe për të marrë listën e përditësuar të të gjithë subjekteve që kanë akses në të dhënat tuaja.


KËRKIMI