Deklaratë për mosmbajtje përgjegjësie

Faqet e prezantimit tonë në internet, shërbejnë për të ofruar informacion rreth kompanisë sonë, produkteve tona dhe shërbimeve të tjera. Ato janë kërkuar dhe krijuar dhe organizuar me shumë kujdes dhe përditësohen në mënyrë konstante. Pavarësisht interesit tonë për saktësinë, plotësinë dhe lidhjen e përmbajtjes, fatkeqësisht nuk jemi në gjendje të marrim përsipër ndonjë përgjegjësi për të çfarëdolloji, qoftë të shprehur, qoftë të nënkuptuar. Këto faqe thjesht ofrojnë informacion të përgjithshëm dhe nuk zëvendësojnë në asnjë mënyrë, këshillat mjekësore, komerciale apo të tjera. Për këtë arsye, përjashtohet në mënyrë eksplicite kërkimi i kompensimit për dëmtim që rezulton direkt apo indirekt nga përdorimi i faqeve të internetit dhe informacionit që ato përmbajnë.

Nëse faqet tona të internetit përmbajnë apo bëjnë referencë për ndonjë informacion nga palët e treta, atëherë ky informacion nuk duhet të perceptohet se përfaqëson rekomandime nga ana jonë. Meqë nuk i kontrollojmë informacione të tilla për saktësi, lidhje të drejtpërdrejtë apo ligjshmëri të tjera, kuptohet se nuk mund të marrim përsipër asnjë përgjegjësi për të.

Programi, përmbajtja e tij, të dhënat, imazhet etj mbrohen nga të drejtat e autorit ose nga të drejta të tjera të pronësisë industriale. Për më tepër, do të donim të vinim në dukje që emrat e produkteve dhe emrat e tjerë në etiketuar sipas rastit, mbrohen nga ligji i markës. Çdo përdorim, duke përfshirë shpërndarjen dhe përpunimin, është i lejuar vetëm brenda limiteve të përcaktuar ligjorë dhe vetëm me miratimin e personit të ngarkuar.

Rezervojmë të drejta të qarta për të ndryshuar përmbajtjen e faqeve të internetit në çdo kohë.

Tema të tjera