Qëndrueshmëria dhe angazhimi social

Të përkushtuar për një zhvillim të qëndrueshëm

Qëllimi ynë është që të kontribuojmë në kujdesin shëndetësor në të gjithë botën duke zhvilluar dhe prodhuar produkte mjekësore të reja. Si një prodhues farmaceutik, ne kemi një përgjegjësi të veçantë për produktet tona. Për të parandaluar rrezikun për konsumatorët, produktet tona janë objekt i një monitorimi dhe testimi të vazhdueshëm për të siguruar cilësinë e tyre të shkëlqyer. Kjo gjithashtu përfshin kushtet tona moderne të prodhimit. Ne e konsiderojmë si detyrën tonë të ndjekim një zhvillim të qëndrueshëm dhe të orientuar nga e ardhmja dhe për këtë arsye ne veprojmë në fushën ekonomike në mënyrë të ndërgjegjshme për mjedisin dhe shoqërinë.

Përgjegjësia për mjedisin

Gjatë prodhimit të produkteve mjekësore, ne marrim përgjegjësinë tonë për të ruajtur burimet dhe për të reduktuar në mënyrë të konsiderueshme ndikimin në mjedis dhe jemi të angazhuar për përmirësimin e vazhdueshëm të performancës tonë në lidhje me mjedisin dhe energjinë për sa është ekonomikisht e mundshme.

Për shembull ne kursejmë energji në shumë mënyra dhe kështu kontribuojmë në mbrojtjen e klimës. Përveç kësaj, ne përpiqemi të rrisim vazhdimisht efikasitetin e lëndëve të para dhe materialeve të paketimit që ne përdorim përmes masave adekuate teknike dhe organizative.

Përgjegjësia për punonjësit tanë

Ne besojmë se siguria në punë është një përgjegjësi menaxheriale. Për këtë arsye, ne kemi siguruar brenda kompanisë kushte që u mundësojnë të gjithë punonjësve tanë të kryejnë punën e tyre në një mjedis të sigurt dhe pa rrezik për aksidente. Rreziqet dhe risqet eliminohen ose minimizohen sistematikisht.

Nëpërmjet masave strukturore, pajisjeve teknike, trajnimit fillestar dhe të mëtejshëm të punonjësve tanë dhe një bashkëpunimi të ngushtë me autoritetet, ne garantojmë sigurinë e punonjësve dhe partnerëve tanë.

Tema të tjera